Nevrologistipendet 2021

Einar A. Høgestøl er mottaker av Forsbergs og Aulies legat for yngre nevrolog for året 2021. Høgestøl vil benytte legatmidlene til forskningsopphold ved Universitetet i Leiden, Nederland.

Det innkom i alt fem søknader / forslag om Forsbergs og Aulies legat for yngre nevrolog. Alle de fem søkerne fylte kriteriene for tildeling og var godt kvalifisert for å motta midler fra legatet.

Einar A. Høgestøl er 36 år gammel. Han ble cand. med. ved Universitetet i Oslo i 2012 og ph.d. samme sted i 2020. Han kombinerer forskningsarbeid ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus med arbeid som lege ved nevrologisk avdeling og spesialistutdanning i nevrologi.

Høgestøls forskning konsentrerer seg særlig om multippel sklerose (MS). Han har undersøkt hvordan mentale funksjoner kan påvirkes av sykdommen. Hans pågående forskningsarbeid innebærer billedundersøkelser av hjernen ved hjelp av MR. Han planlegger å utvide den MR-baserte forskningen også til andre sykdomsgrupper med påvirket hjernehelse. Høgestøl har publisert 17 vitenskapelige artikler, der han er førsteforfatter på 5 av dem. Han er i ferd med å bygge en selvstendig forskningsgruppe der han veileder yngre forskere.

Einar A. Høgestøl kombinerer forskning og legevirksomhet som tematisk og innholdsmessig er knyttet sammen. Hovedtema er multippel sklerose, men han inkluderer også øvrige nevrologiske sykdommer i sitt arbeid som forsker og kliniker.