Nevrologstipendet 2020

Marte
Syvertsen er mottaker av Forsbergs og Aulies legat for yngre nevrolog for året
2020. Syvertsen vil benytte legatmidlene
til et forskningsopphold ved King’s College, London.

Marte Syvertsen er 38 år gammel. Hun ble cand. med.
ved NTNU i 2007 og ph.d.  ved
Universitetet i Oslo i 2019. Etter avsluttet turnustjeneste arbeidet hun som
lege i spesialisering i nevrologi ved Drammen sykehus og ved Spesialsykehuset
for epilepsi. I 2016-2019 var hun forskningsstipendiat knyttet til Nevrologisk
avdeling, Drammen sykehus. Fra 2019 har hun som postdoktor ledet et nasjonalt
forskningsnettverk innen epilepsi (EpilepsiNett) finansiert av Norges
forskningsråd. Dette kombinerer hun med legestilling ved Nevrologisk avdeling,
Drammen sykehus.

Syvertsen har en publikasjonsliste med 18
vitenskapelige arbeider, der hun er førsteforfatter på 11 artikler. Hun har
ytterligere 11 publikasjoner, samt et bokmanuskript akseptert på
Universitetsforlaget. Hun har internasjonalt forskningssamarbeid. Syvertsen har
fått gjennomslag på en stor søknad til Forskningsrådet, der hun leder et
nasjonalt nettverksprosjekt (EpilepsiNett) med over 20 deltagere. 

Syvertsen kombinerer sin forskning med klinisk
virksomhet, tematisk og innholdsmessig knyttet nært sammen. Hovedtema er
epilepsi hos unge, med konsekvenser av tilstanden og muligheter for bedret
oppfølging og behandling. Hun legger særlig vekt på samarbeid med
kommunehelsetjenesten samt formidling og opplysning til pasienter, pårørende og
samfunn.

Det innkom i alt
seks søknader / forslag om Forsbergs og Aulies legat for yngre nevrolog for
året 2020.  Alle de seks søkerne fylte
kriteriene for tildeling og var meget godt kvalifisert for å motta midler fra
legatet.