Nevrologstipendet 2020

Marte Syvertsen er mottaker av Forsbergs og Aulies legat for yngre nevrolog for året 2020. Syvertsen vil benytte legatmidlene til et forskningsopphold ved King’s College, London.

Marte Syvertsen er 38 år gammel. Hun ble cand. med. ved NTNU i 2007 og ph.d.  ved Universitetet i Oslo i 2019. Etter avsluttet turnustjeneste arbeidet hun som lege i spesialisering i nevrologi ved Drammen sykehus og ved Spesialsykehuset for epilepsi. I 2016-2019 var hun forskningsstipendiat knyttet til Nevrologisk avdeling, Drammen sykehus. Fra 2019 har hun som postdoktor ledet et nasjonalt forskningsnettverk innen epilepsi (EpilepsiNett) finansiert av Norges forskningsråd. Dette kombinerer hun med legestilling ved Nevrologisk avdeling, Drammen sykehus.

Syvertsen har en publikasjonsliste med 18 vitenskapelige arbeider, der hun er førsteforfatter på 11 artikler. Hun har ytterligere 11 publikasjoner, samt et bokmanuskript akseptert på Universitetsforlaget. Hun har internasjonalt forskningssamarbeid. Syvertsen har fått gjennomslag på en stor søknad til Forskningsrådet, der hun leder et nasjonalt nettverksprosjekt (EpilepsiNett) med over 20 deltagere. 

Syvertsen kombinerer sin forskning med klinisk virksomhet, tematisk og innholdsmessig knyttet nært sammen. Hovedtema er epilepsi hos unge, med konsekvenser av tilstanden og muligheter for bedret oppfølging og behandling. Hun legger særlig vekt på samarbeid med kommunehelsetjenesten samt formidling og opplysning til pasienter, pårørende og samfunn.

Det innkom i alt seks søknader / forslag om Forsbergs og Aulies legat for yngre nevrolog for året 2020.  Alle de seks søkerne fylte kriteriene for tildeling og var meget godt kvalifisert for å motta midler fra legatet.