Nevrologistipendet 2019

Søker er Dr. Kristin N. Varhaug, 36 år, ansatt som PhD-stipendiat fra 2018 ved Universitetet i Bergen og fra 2013 som lege i spesialisering ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Hun arbeider nå 50% hhv. med klinisk arbeid og forskning. Hun har publisert to artikler i internasjonale tidsskrifter som førsteforfatter og én i Tidsskriftet for den Norske Legeforening om biomarkører ved multippel sklerose (MS). Hun angir at alle planlagte artikler til PhD-graden og obligatoriske PhD-kurs er fullført. Hun ønsker å fortsette å kombinere forskning med klinisk utdanning i nevrologi etter fullført doktorgrad. Hennes forskning fokuserer på biomarkører for nevrodegenerasjon og mitokondriedysfunksjon.

Hun ønsker å delta i internasjonalt samarbeid og var i mai 2019 på et 3 måneders utenlandsopphold ved The Wellcome Trust Centre for Mitochondrial Research ved Newcastle University (http://www.newcastle-mitochondria.com). Hun etablerte da samarbeids-prosjekter som er påbegynt med denne forskningsgruppen.

Dr. Varhaug vil bruke midlene fra Forsbergs og Aulies legat for et nytt klinisk og forskningsopphold i Newcastle noen måneder sommeren 2020. Hun vil studere nevrofilament som en mulig biomarkør i blodet til pasienter med mitokondrie-sykdom. Stipendet vil bli brukt til å dekke kostnader i forbindelse med oppholdet i Newcastle.