Nevrologistipendet 2014

Else Charlotte Sandset

Det kom i 2014 fem søknader om Forsbergs og Aulies legat for yngre nevrolog. Tre av søkerne var spesielt godt kvalifiserte. I vurderingen ble det lagt vekt på de tradisjonelle og til dels vedtektsfestede kriteriene: klinisk virksomhet innen nevrologi, ung alder, pågående vitenskapelig aktivitet av høy kvalitet samt et tydelig prosjekt der det inngår opphold og samarbeid ved utenlandsk vitenskapelig institusjon. På bakgrunn av disse kriteriene ble Else Charlotte Sandset valgt som mottager av Forsbergs og Aulies legat til yngre nevrolog for 2014.

Else Charlotte Sandset er 33 år. Hun ble utdannet cand. med. (M.B., B.Ch., B.A.O.) ved Royal College of Surgeons in Ireland, Dublin i 2006. Etter fullført turnustjeneste i Norge, arbeidet hun fra 2008 – 2011 som leder av et større prosjekt knyttet til blodtrykks behandling ved hjerneslag («Scandinavian Candesartan Acute Stroke Trial»). Fra 2011 har hun vært i stillinger for å spesialisere seg i nevrologi. Hun ble Ph.D. i 2012 ved Universitetet i Oslo med avhandlingen «Blood Pressure Lowering Treatment in Acute Stroke».

Hun har vært med på 10 vitenskapelige arbeider publisert i svært anerkjente internasjonale tidsskrifter og vært førsteforfatter på fire av disse. To av disse er under trykking. Tre arbeider er innsendt for vurdering, og andre er planlagt. Hun har i tillegg vært invitert som foredragsholder ved flere større møter.

Else Charlotte Sandsets arbeid er knyttet til det store og viktige sykdomsområdet hjerneslag. Det hun nå spesielt ønsker å studere videre, er betydning av blodtrykksbehandling for pasienter med hjerneblødning, en undergruppe av hjerneslag. Hun har her fått invitasjon til delta i en større internasjonal studie med utgangspunkt i et sentralt miljø i Sydney.

Miljøet i Sydney har ledet en stor studie («Intensive Blood Pressure Reduction in Acute Cerebral Haemorrhage Trial 2 – INTERACT 2) som nå skal følges opp med en ny studie («INTERACT 3») i 176 sykehus der Sandset vil få en sentral rolle. Antall pasienter i den planlagte studien vil gjøre det mulig å få kjennskap til hvordan en slik behandling best kan gjennomføres i praksis innenfor ulike helsesystemer. I tillegg vil Sandset delta i en metaanalyse av tidligere data fra flere store internasjonale studier for å se nærmere på hvor tidlig og hvor hurtig man bør redusere blodtrykket ved intracerebrale blødninger og om det er forskjeller på ulike typer av slik behandling. Begge studiene og spesielt INTERACT 3, vil bringe Sandset i kontakt med et omfattende nettverk av miljøer over hele verden der man behandler hjerneslag.

Else Charlottes Sandsets arbeid til nå og hennes planlagte og konkrete studieopphold i Sydney, har vært og vil være med på å styrke norsk kompetanse innen forskning og behandling av hjerneslag. Samlet sett ble hun funnet å være en klar kandidat til å motta Forsbergs og Aulies legat for yngre nevrologer 2014.