Om legatet

Legatet ble opprettet ved Ragnar Forsbergs testamente av 16. desember 1965. Senere er legatet blir tilført hele egenkapitalen i Kari og Reidar Aulies legat  for unge kunstmalere og tegnere.

I dag har Forsbergs og Aulies legat følgende formålsparagraf:

«§ 2; Legatet skal utdele stipend til begavede, yngre nevrologer og kunstnere, vekselvis til en nevrolog, en maler eller en tegner og en musiker, og fortrinnsvis til søkere under 40 år. Ved hver utdeling skal det utdeles ett stipend. Stipendsummen skal være gjenstand for regulering under hensyntagen til legatets avkastning og kroners verdi. Bestemmelsene herom treffes av legatets styre. Stipendet skal fortrinnsvis utdeles som reisestipend og stipendiaten er forpliktet til å inngi rapport om hvorledes stipendet er anvendt.»

Ved overføringen av hele egenkapitalen i Kari og Reidar Aulies legat for unge kunstmalere og tegnere var vilkåret at legatet i fremtiden anvender en forholdsmessig andel av avkastningen fra legatets samlede egenkapital til det formål som er angitt i § 3 i statuttene til Kari og Reidar Aulies legat for unge kunstmalere og tegnere som lød:

«Legatet skal utdele stipender til begavede, yngre kunstnere, fortrinnsvis til søker under 40 år. Hvert stipend skal være på kr. 25.000,- og denne sum kan i fremtiden bli gjenstand for regulering alt etter legatets avkastning og kroners verdi. Bestemmelse herom treffes av legatets bestyrer. Stipendet skal fortrinnsvis utdeles som et reisestipend, og stipendiaten må forplikte seg til å innsende til legatet en rapport om anvendelsen. Ved en slik utdeling av stipend skal særskilt opplyses at stipendet er utdelt blant annet av midler fra det tidligere Kari og Reidar Aulies legat for unge kunstmalere og tegnere.»

Forsbergs og Aulies legat: Stipend innen nevrologi
Av statuttene for Forsbergs og Aulies legat fremkommer at et av legatets formål er å utdele stipendier til begavede yngre nevrologer, fortrinnsvis til søkere under 40 år. Fra første utdeling av legatet i 1968 har søknadene blitt vurdert på grunnlag av følgende kriterier:

Forskningsresultater er svært viktige for utvelgelsen. Statuttenes presisering av «begavet» ligger til grunn for dette. Her vektlegges særlig internasjonale vitenskapelige publikasjoner. Kvalitet, omfang og grad av søkers involvering er viktige momenter. Fullført PhD er en klar styrke, men må sees i forhold til alder og nevrologisk forankring.

Legatmottaker skal være tydelig forankret i norsk klinisk nevrologi. Statuttenes krav til yngre nevrolog har vært tolket som spesialist i nevrologi eller med en tydelig plan for spesialitet i nevrologi. Formell godkjennelse som spesialist i nevrologi er ikke et krav, dette begrunnet i at mottaker skal være både ung og ha vesentlig forskning bak seg.

De oppnådde resultater skal ses i forhold til alder og i noen grad i forhold til antall år som yrkesaktiv. Lav alder er en klar fordel. Legatmottakerne i nevrologi har i alder variert mellom 28 år og 38 år, med et gjennomsnitt på 33 år.

Det forutsettes at legatmidlene skal benyttes som reisestipend, det vil si til utenlandsopphold. Gjennomtenkte planer for reiser og opphold som vil fremme egen forskning og faglig dyktiggjøring på kort og lang sikt, blir vektlagt i vesentlig grad.

Utformingen av søknader om stipend
Skriftlig søknad med relevante opplysninger om utdannelse, tidligere oppgaver (for musikere innsendes CD/digitale lydfiler med eksempler på framførelse) og beskrivelse av hvordan stipendet tenkes benyttet samt e-post adresse og telefonnummer, sendes til Forsberg Aulies Legat C/o Rime Advokatfirma DA v/advokat Torleif P. Dahl, Pb 394 Sentrum, 0103 Oslo eller pr. epost til info@forsbergaulieslegat.no.

Søknader på malerstipend bør inneholde CV, 5-10 bilder  (jpg eller pdf, maks 1 MB per bilde) og en kort tekst (maks 1 A4 side) om hva du jobber med- inkludert framtidsplaner.

Det er ikke utarbeidet egne søknadsskjemaer for stipendene og søknadene kan sendes i det format søkerne anser mest egnet.

 

Legatets grunnlegger Ragnar Forsberg malt av Aulie