Nevrologistipendet 2017

Lasse Pihlstrøm er 37 år gammel. Han ble cand. med. ved Universitetet i Oslo i 2006, og tok ph.d. grad samme sted i 2015. Etter avsluttet turnustjeneste har han arbeidet som lege i spesialisering i nevrologi ved Oslo universitetssykehus, kombinert med forskningsstillinger i nevrologi samme sted og ved Universitetet i Oslo. Pihlstrøm har en publikasjonsliste med 17 internasjonale artikler, der han er førsteforfatter på åtte, og med et par artikler i absolutt ledende tidsskrift. Han er i ferd med å bygge en selvstendig forskerprofil med sin egen forskningsgruppe, og han er etablert i et internasjonalt faglig nettverk. Pihlstrøm beskriver klare mål for et langsiktig samarbeid med The National Institute of Age, NIH, Bethesda, USA om Lewybody-demens og multippel system atrofi innen feltene nevrogenetikk og epigenetikk. Han vil bruke det omsøkte stipendet til et forskningsopphold på 3-6 måneder ved denne institusjonen. Han har mottatt personlig invitasjon, der ønsket om samarbeid mellom NIH, USA og Universitetet i Oslo understrekes. Pihlstrøm har i tillegg utført et betydelig formidlingsarbeid innen nevrologi og medisin generelt.

Alle de syv søkerne i 2017 var meget godt kvalifisert for å motta legatet i det de var yngre enn 40 år, hadde vesentlig klinisk virksomhet innen nevrologi, dokumenterte pågående vitenskapelig aktivitet av høy kvalitet, og hadde et tydelig prosjekt med opphold ved utenlandsk vitenskapelig institusjon.